flaga flaga flaga flaga
phone
+48 516 404 104
Klienci indywidualni

Oferujemy:

- doradztwo biznesowe, gospodarcze i handlowe

- kontrakty, umowy, zabezpieczenia, negocjowanie umów

- odzyskiwanie należności od dłużników

- audyty prawne osób prawnych i jednostek organizacyjnych

- doradztwo w sprawach spółek, zarządów,

- doradztwo i przygotowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, a także innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego np. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

- doradztwo i reprezentację w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych, w tym zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy od listy wierzytelności i inne

- prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

- doradztwo i reprezentację przed organami administracji publicznej i w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- reprezentację w postępowaniu o wpis i zmianę w rejestrze przedsiębiorców, rejestrze zastawów i przed sądem wieczystoksięgowym, 

- wszelka inna pomoc sądowa

W zakresie kontraktów i umów nasza kancelaria w szczególności oferuje przygotowanie następujących dokumentów:

- umowy ramowe i inwestycyjne,

- umowy spółek,

- umowy sprzedaży udziałów,

- umowy ustanowienia zabezpieczeń, w tym hipoteki i zastawu rejestrowego,

- umowy przejęcia długu wraz z zabezpieczeniami,

- umowy na projektowanie i generalne wykonawstwo robót budowlanych,

- umowy dostawy i serwisowe,

- umowy transportowe i spedycyjne,

- umowy konsorcjalne itd.